Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska

Jak se měnila mapa Evropy za posledních 1000 let a jak to bylo ještě před tím. Ovlivňování výkladu našich dějin v průběhu tisíciletí. Co na to nejnovější genetické výzkumy a archeologické objevy.

Jak se měnila mapa Evropy za posledních 1000 let

Jak se měnila mapa Evropy za posledních 2400 let (poslední tisíciletí není tak podrobné, ale v principu se mapy shodují)

Problematika naší historie je minimálně od dob pobělohorských poznamenána řadou zvratů. Hledání pravdy tedy není nikterak jednoduché. V řadě zlomových bodů naší historie došlo k převyprávění naší minulosti – vždy ve prospěch tehdejších vítězů. Těch zlomů bylo mnoho i dříve.

První záznamy o osídlení našeho území jsou z oblasti Mikulova. Všem je jistě znám nález sošky věstonické Venuše staré zhruba 30.000 let.

Dále existují dosti podrobné záznamy z období Říše římské. Tyto hovoří o Markomanské říši, která se úspěšně Říši římské ubránila. Odrazila u Rýna okolo roku 0 nejen císaře Octaviana Augusta (následovníka Julia Césara), ale také okolo roku 200 na hranicích Moravy císaře Marca Aurelia. Následně jeho syna Commoda vytlačila zpět za Dunaj. Další sporé záznamy o historii našeho území jsou až z období kolem roku 450, kde se tvrdí, že se vládnoucí Markomané mísí s příchozími Slovany a též, že přecházejí na svůj původní název Svébové. Roku 476 Říše římská zcela padá. Následuje chaos a počátky temného středověku, který postihl celou západní Evropu. Veškeré záznamy o historii našeho území mizí.

Až po roce 600 pokračují zmínky o tom, že naše území ovládal francký kupec Sáma. Záznamy z té doby jsou velmi sporé – zmiňují Slovany jako vládnoucí kmeny. Následně se toto území nazývalo Moravou, respektive Velkou Moravou.

Po příchodu Cyrila a Metoděje mizí původní kultura, je nahrazena křesťanstvím částečně byzantského typu a částečně římsko-katolického typu. Zejména to platí pro právní řád, do kterého bylo navíc zahrnuto i místní zvykové právo.

K dalšímu zlomu dochází po pádu Velké Moravy. České země přebírají Přemyslovci a tito se přiklání trvale ke katolickému Římu. Katolická církev pak glorifikuje knížete Václava, který se o příklon ke katolictví zasloužil. Nyní je s posvěcením papežského stolce současníky již plně vnímán jako patron naší země.

Po bitvě na Moravském poli a po smrti krále Přemysla Otakara II., v den korunovace jeho syna Václava (ten dospíval na dvoře vítězného Rudolfa Habsburského), se Česká koruna trvale vzdává nároků na východo-rakouské země.

Za vlády Lucembukrů Jana a Karla IV. (nad to císaře Svaté říše římské) došlo ke znovusjednocení bývalé Markománie, později zvané Velká Morava. Karel IV. měl ideu udělat z Prahy hlavní město říše a přesídlit sem z Říma papežský stolec. Po jeho smrti se stává českým králem jeho syn Václav. Králem uherským druhý jeho syn Zikmund (též císař Svaté říše římské).

To však bylo již v době, kdy byla katolická církev rozložena natolik, že ani nevěděla, kterému ze tří papežů by se měla klanět. Díky husitství jsme se jako první odtrhli od Říma. Byli jsme tak prvními protestanty. Zde opět došlo ke změně ve vykládání naší historie. Zikmunda jsme jako českého krále nikdy nepřijali. Krátce na to vládli čeští stavové v čele českým šlechticem Jiřím z Poděbrad.

Za vlády litevského rodu Jagellonců a později Habsburků původem ze Švýcarska bylo původní markomanské území opět sjednoceno. V Čechách trvaly náboženské svobody a v době vlády Rudolfa II. se stává Praha světovou metropolí svobody, umění a vědy. Rozhodující slovo měli nadále čeští stavové (čeští pánové a zemani, potomci husitských vítězů nad katolíky), kteří měli právo českého krále jmenovat, ale i odvolávat.

Krátce na to, po dalším odklonu zejména severozápadu Evropy od římskokatolické církve, dochází k rozhodujícímu konfliktu mezi novým svobodným protestantským uskupením a katolickým Římem. Jednou z počátečních bitev 30 leté války je bitva na Bílé hoře. Zde přicházejí české země o výraznou část české, v té době nekatolické šlechty, ale i o řadu učenců. Nejznámější osobnosti té doby jsou Jan Ámos Komenský a Ján Jesenský. Výrazný podíl na porážce má španělská větev Habsburků, která byla výrazně katolická. Právě její prostředky uloupené v Jižní Americe hrály rozhodující roli v porážce českých stavů.

Protestantská šlechta je nahrazena katolickou. Ta je převážně z německy mluvících rodů, jakož i císařský rod Habsburků. Též nově dosazení katoličtí kněží pocházejí nejvíce z německy mluvících částí rakouského mocnářství. Rekatolizace našeho území má za následek další změnu výkladu českých dějin. Část starousedlíků přechází z praktických důvodů na německý jazyk. Napětí mezi donedávna nekatolickým obyvatelstvem a katolickou vládnoucí třídou se částečně transformuje i na napětí jazykové, a to i v rámci prostých obyvatel navzájem, byť starousedlíků.

K dalšímu zlomu výkladu dějin začíná docházet po napoleonských válkách. Společenský řád se sice vrátil do původní feudální podoby, ale myšlenky francouzské revoluce již zapustily kořeny v celé Evropě. Zejména občanská rovnost, omezení panovníka ústavou a odstranění privilegií šlechty, právní ochrana občanů a účast na politickém životě. V té době díky průmyslové revoluci bohatne měšťanstvo. Odtud vycházejí po celé Evropě intelektuálové, kteří začínají Napoleonem zapuštěné idey specificky rozvíjet. V Čechách a na Moravě jsou transformovány i do vymezování se vůči německy mluvícím spoluobčanům. Pojem „národ“ je postupně přetavován ze zemské a kulturní (náboženské) příslušnosti na příslušnost dle dorozumívacího jazyka.

Po první světové válce dochází v Čechách na Moravě a na Slovensku k uplatňování pojmu „národ“ takřka výhradně dle jazykové příslušnosti (tzv. národ československý). Občané nečesky (neslovensky) mluvící, byť starousedlíci, jsou považováni těmi česky (slovensky) mluvícími za Němce (Maďary).  Je vyvíjen tlak na odnaučení se němčiny a maďarštiny. Například za rakouského mocnářství bylo povinností soudů vést procesy, ale i spisy, v mateřštině účastníků. Za první republiky již pouze česky nebo slovensky. Výklad české historie se opět mění. Rozkol vrcholí v předvečer 2. světové války stejným jazykovým tlakem ze strany hitlerovského Německa. Německy mluvící obyvatelé, do té doby považující se za Böhme (Čechy) nebo Österreicher (Rakušáky), se nyní již vskutku prohlašují za Němce, byť s Němci (zejména Sasy, Branibory a Prusy) historicky neměli přes tisíc let nic společného (kromě integrace v rámci Svaté říše římské). Zejména v barvách Rakouského císařství s nimi jako příslušníci Českého království naopak spíše válčili, nežli spolupracovali.

V období 2. světové války byl tlak opačný. Změnit neněmecky mluvící obyvatele na Němce (tzv. Čechy germanizovat). Vzájemný jazykový konflikt mezi původními obyvateli Čech vrcholí natolik, že poválečný odsun všech, kteří se před cca deseti lety prohlásili za Němce, byl v té době jediným možným řešením. Bohužel takto přichází české a moravské země stejně jako po Bílé hoře o výraznou část vzdělaného a pracovitého obyvatelstva.

S nástupem komunismu se výklad dějin mění opět. Jana Hus a Jan Žižka jsou najednou předvojem dělnické třídy. Co se takzvaného odvěkého boje s nepřátelskými Němci týče, pokračují komunisté v duchu obrozenecké a prvorepublikové ideologie. Je podporována idea velké slovanské rodiny pod záštitou Sovětského svazu. Toto je obzvláště směšné v případě Polska (Polsko-litevské unie), které historicky v barvách katolíků prakticky celý středověk na pravoslavné Rusko útočilo. Habsburský rod a dějiny, jak předbělohorské (v době jeho panování), tak i pobělohorské, jsou zamlžovány a transformovány z náboženského konfliktu na konflikt německo – český. Stejně tak Češi jsou vykreslováni v duchu Jiráska jako holubičí národ, který někdy v době před Sámovou říší dorazil z východu na horu Říp, kde zabydlel nikým neobývanou prázdnou krajinu, do níž se jim neustále vloupali rozpínaví Němci.

Po roce 1989 se opět karta obrací. Úspěchy husitů jsou degradovány na rozvrat země zdivočelými loupežníky. Jsou podsouvány teze o hodném císaři Zikmundovi, který chtěl pouze pořádek a kterému byla upírána česká koruna. Jiří z Poděbrad jako by ani neexistoval. Pobělohorská doba je naopak označována jako zavedení barokního ráje na zemi. Nadto jsou rozvíjeny teze, že 2. světovou válku rozpoutalo společně Německo s Ruskem. Stejně jako za komunistů, kdy dle nich v principu celé naše území osvobodil výhradně Sovětský svaz, tak nyní, jakoby nás osvobodily jedině USA a Velká Británie. Naši hrdinové bojující v rámci britského letectva, kteří byli komunisty z historie vymazáváni, jsou nyní zcela po právu hrdiny, ale ti, kteří přišli s vojsky Sovětského svazu přes Dukelský průsmyk, jsou zamlčováni. Armádní generál Ludvík Svoboda, pozdější československý prezident, který jim velel, je pomalu považován za zločince a zrádného napomahače nových okupantů z Ruska.

Začínají se ozývat vyhnaní německy mluvící původně Češi, kteří se v předvečer války prohlásili za Němce. Pokud bychom se jim měli omlouvat, tak nikoli za odsun, o kterém nakonec rozhodly vítězné mocnosti (v případě Polska podstatně výrazněji), ale za naše obrozence, kteří byť v dobré víře, pečlivě opatrovali klíček jazykového sváru, kdy jim to „němectví“ podsouvali již takřka 100 let před odsunem.  Semínko bylo však zaseto při rekatolizaci.

Naopak ti vyhnaní by si měli sypat popel na hlavu za německé šovinisty, kterým již krátce po vyhlášení samostatného Československa uvěřili a v oblastech okolo Liberecka a Chomutovska začali formovat odtržené německé enklávy, které musela potlačit armáda. Následně se za Němce sami prohlásili a českého občanství takto zřekli.

Nejnovější genetické výzkumy však docházejí ke zcela jiným závěrům nežli vykladači našich dějin, a to ať to bylo v jakémkoli historickém období. Výzkumy ukazují na skutečnost, že většinové obyvatelstvo naší kotliny je geneticky konzistentní již nejméně 4000 let a zároveň od obyvatel sousedních území odlišné. Tedy nejsme ani Germáni ani Slované, ale starousedlíci kotliny Českomoravské.

Vládnoucí rody se u nás střídaly od nepaměti. Původní markomanské a bójské byly smeteny Huny. Následně naše území ovládly kmeny slovanské. Těm ale vládl nejprve Frank – pak ale není jisté, zdali šlo ve skutečnosti o Germána, Gala nebo Italika, který první část života pobýval na severozápadě dnešní Francie, respektive v Holandsku. Následují slovanské dynastie Velké Moravy. Ve středověku, po domestikovaných slovanských Přemyslovcích, u nás vládli Lucemburkové. Po husitských válkách, kde byl nejvýraznější osobností Jan Žižka, vládla domácí šlechta s Jiřím z Poděbrad v čele. Dále rody původem z Litvy, poté ze Švýcarska. Za první republiky jsme byli pod patronací Francie, následně pod Německem, poté pod Sovětským svazem (Ruskem). Krátce po roce 1989 se staly naším nejbližším „přítelem“ Spojené státy americké.

Většinové obyvatelstvo našeho území je dle genetických důkazů však i po tisíciletích stále to původní. Specifický genetický kód typický pro obyvatele Českomoravské kotliny, který je od okolních území odlišný, jsme si zachovali  po tisíciletí. Naše pramáti, zdá se, byla opravdu ta věstonická Venuše a od té doby jsme se z naší krásné země nikým vyhnat nenechali, vždy ji ubránili. Na to buďme hrdi! A to ať jsme měli panovníky jakékoli a ať jsme mluvili řečí kteréhokoli aktuálně vládnoucího rodu (přátelského „velkého bratra“).

Například nyní se veškerá mládež učí pro změnu anglicky. Je již běžné, že mladí Poláci se snaží touto řečí dorozumět s Čechy – byť donedávna postačovalo, aby každý mluvil ve své mateřštině. Stačilo mluvit jen trochu pomaleji, případně použít některá ve vlastním jazyce méně používaná synonyma. Nedávno se se mnou dokonce snažil anglicky dorozumět nějaký mladý Slovák, že mi jako česky nerozuměl. Myslím, že u nás již existují rodiny (spíše smíšené), kde se doma používá více angličtina než-li čeština. Budou i tito Češi za nějaké to století při „druhém národním obrození“ prohlášeni za Anglosasy, kteří zde nemají co pohledávat?

Neměli bychom zrevidovat své chápání pojmu „národ“ dle jazyka na pojem „národ“ starousedlíků kotliny Českomoravské. Nebo chcete-li Markomansko-bójské. Kde je vlastně původ slov Bohemia a Böhmen? Někteří historici se shodují, že slovo „čech“ byl titul, nikoli Čech jakož jméno. Něco jako náčelník – staršina rodu. Rodu, který vskutku nejspíše dorazil na horu Říp a tu bójskou zemi Bóji obývanou opanoval. Rodu, který měl ve svých řadách všemi ctěného předka Přemysla. Moravané jsou Slované nebo Svébové, další původní příslušníci Markomanské říše, kteří s příchozími severovýchodními kmeny za ty věky splynuly? Ke kolika zkomolením původních názvů za ta století vlastně došlo, když i někteří vídeňští jazykovědci došli k závěru, že název Rakouska „Östereich“ nemá původ v sousloví (v překladu) „Východní říše“ (nebo též Východní marka), ale ve slově Ostřiky. Tedy země ostrých kopců. O výkladu a komolení názvů v průběhu dějin hovoří i tvůrci nového německého seriálu o tom, jak východní Němci objevují své slovanské kořeny.

Není příslušník národa (národovec) především ten, který zejména buduje dobré sousedské (starousedlické) vztahy v rámci svého nejbližšího okolí? Vzájemně spolupracuje primárně s rodinami (firmami) v nejbližším sousedství, případně v rámci obce, kraje. Až potom v rámci širšího okolí, se kterým svébytně souzní (tj. v rámci Čech, Moravy a Slezska). Teprve po vyčerpání veškerých možností se ohlíží po zahraničním partnerovi. Podobně jako je běžné nedaleko od našich hranic. Na to téma blíže v článku: „Jak se stát druhým Švýcarskem„. A když již hledáme blízkého zahraničního partnera, proč by to neměl být bezprostřední soused? Proč bychom se měli lísat k někomu ob-stát jako za první republiky k Francii a Británii, vzdálené Moskvě, nebo ještě vzdálenějším USA? To neznamená, že bychom se od nich neměli ledasčemu přiučit. Pokud je však čemu.

Vnímavý jedinec v aktuální době již jistě mnohokrát zaznamenal, že pokud se někde včera stala nějaká událost a přečetl-li si o ní následující den ve třech ideově antagonistických mediálních zdrojích, musel nabýt dojmu, že se jednalo o tři naprosto jiné události. Položme si tedy otázku: Lze nekriticky věřit dochovaným historickým záznamům z dob dávných o dobách ještě dávnějších? Neúplným nálezům artefaktů, kdy řada jiných byla zcela ztracena, nebo dokonce záměrně zničena? Záznamům, kde výrazně převyšují údaje u kterých není možno rozlišit, co je názor (ne-li přímo výmysl) tehdejšího autora a co objektivní pravda? Záznamům, které jako dnes, sepisoval někdo v něčí prospěch – na zakázku (například životopis panovníka nebo ve prospěch nějakého názorového filozofsky-náboženského proudu)? Záznamům, kde u řady událostí nebyl zájem je jakkoli zmínit, jiné naopak bylo žádoucí patřičně vyzdvihnout a přikrášlit?

Nezbývá tedy, stejně jako nyní o událostech nedávných, uvažovat i o těch historických. To je především v souvislostech. Příčina, důsledek, v čí prospěch a zdali ta „příčina“ nebyla též důsledek nějaké příčiny předchozí. Zdali historický výklad dává nějakou souvislou logiku. Zdali by byl v té době vůbec prakticky uskutečnitelný.

V jiném článku, kde pan profesor Piťha píše dopis panu Babišovi položil základní axiom pro určení, co je pravda (lépe, jak se k ní stavět), neb pojmy „moje pravda“ – „tvoje pravda“ jsou zhola nesprávné a zavádějící. Můžou být pouze mé názory a tvé názory, které se mohou a nemusí shodovat. A i pokud se názory těch dvou shodují, nemusí s pravdou (tou všeobecně platnou – dalo by se říci „od boha“) mít naprosto nic společného. Pan Piťha napsal: „Pravda nevzniká dohodou, nediskutuje se o ní ani nehlasuje, ale společně se hledá.“ 

Autor: Martin Matouš

Na toto téma jsme na Kurýr IN již zveřejnili: Archeolog Beneš: Legenda o praotci Čechovi je mýtus. Naši předci z Východu nepřišli„,

související článek o následcích rekatolizace: „To je úroveň! Švejkové, sluhové a kavárenští povaleči…

Sputniknews zveřejnil dokreslující informace o nedávném objevu z Masarykovy univerzity: „Odkud se vzaly germánské runy u předkřesťanských Slovanů? Archeolog uvedl dvě vysvětlující hypotézy

O tom, že moderní věda rozbíjí zavedená dogmata nasvědčuje i tento velice zajímavý dokument: „Tajemství pyramid: Čistá matematika, fyzika a astronomie. Přepisování dějin nebo boření všeobecně přijatých dogmat? Oteplování dle Gréty nebo pravidelný 12 tisícový cyklus naší planety?

Komentáře - Kurýr IN

19 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hodnocení
Všechny komentáře
Historie ČR od První republiky, která se v učebnicích dějepisu zatím neobjevila – Kurýr IN
8. 6. 2021 0:17

[…] jsme uveřejnili sérii článků o přepisování dějin a našem původu. Texty pojednávaly o naší nejdávnější minulosti, o našem genetickém původu, o tom jak se zrodil mohutný islámský svět a i o tom, jak jsme my […]

Jarmuk roku 636 – Zapomenutá bitva, která změnila běh dějin. Článek, který mimo jiné doplňuje další kamínek k otázce našeho údajného slovanství – Kurýr IN
28. 5. 2021 2:16

[…] národ určuje dorozumívací jazyk, nikoli příslušnost k zemi, kde jsme tisíciletí doma. Viz ZDE, ZDE, ZDE nebo […]

Bitva u Moháče 1526 a první obléhání Vídně 1529 – Svobodný-svět.cz
26. 5. 2021 7:37

[…] naší minulosti jsme již zveřejnili „Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska“ Též v rámci diskuse, zda-li jsme Slované nebo pouze slovanským jazykem mluvíme, […]

Bitva u Moháče 1526 a první obléhání Vídně 1529 – Jak jsme se společně bránili Turkům a jak se stali Habsburkové českým královským rodem – Kurýr IN
23. 5. 2021 11:42

[…] naší minulosti jsme již zveřejnili „Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska“ Též v rámci diskuse, zda-li jsme Slované nebo pouze slovanským jazykem mluvíme, […]

Dokumentární film „Rozsudek“. O tom jak média natáčela „srbský koncentrák“ aby celému světu ukázala jací jsou Srbové nacisti – Kurýr IN
20. 5. 2021 0:07

[…] „Málokdo dokáže uvažovat jinak než v antagonismu patříme na Západ nikoli na Východ.“ (Pozn. redakce Kurýr IN: Na opačném pólu jsou zase kruhy, které zaníceně hledí na Východ, neb tam máme své slovanské bratry.) „Málokoho napadá, že by Češi mohli být konečně sami za sebe.“ […]

Ivo Šebestík: Kdo a proč šíří rusofobní hysterii? Kvalitní analýza současné společnosti plus hluboký historický vhled – Kurýr IN
19. 5. 2021 13:56

[…] „Málokdo dokáže uvažovat jinak než v antagonismu patříme na Západ nikoli na Východ.“ (Pozn. redakce Kurýr IN: Na opačném pólu jsou zase kruhy, které zaníceně hledí na Východ, neb tam máme své slovanské bratry.) „Málokoho napadá, že by Češi mohli být konečně sami za sebe.“ […]

Ivo Šebestík: Kdo a proč šíří rusofobní hysterii? Kvalitní analýza současné společnosti plus hluboký historický vhled – Kurýr IN
19. 5. 2021 13:24

[…] „Málokdo dokáže uvažovat jinak než v antagonismu patříme na Západ nikoli na Východ.“ (Pozn. redakce Kurýr IN: Na opačném pólu jsou zase kruhy, které zaníceně hledí na Východ, neb tam máme své slovanské bratry.) Málokoho napadá, že by Češi mohli být konečně sami za sebe. […]

Území Československa je naše vlast již nejméně 13 000. DNA genealogie díl 3. – Kurýr IN
4. 5. 2021 22:30

[…] I ten však vládl lidu vesměs původnímu. Pokud nepočítáme doby opravdu pradávné o kterých hovoří profesor Kljosov. Pouze dorozumívací jazyk se postupně začal měnit. To se dělo vždy podle aktuálně vládnoucích elit. O tom jakého původu byly elity obyvatel naší vlasti mimo jiné hovoří článek „Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska„. […]

Martin Matouš
24. 4. 2021 15:37

K té vášnivé diskusi. O tom, kde se vzali Ukrajinci a k doplnění informací, co se našich dějin týče byl zde na Kurýrovi publikován ještě jeden článek. Je převzatý ze slovenského webu a je k problematice Ruska. O informacích k Ukrajincům a jak to souvisí s námi, uvedeno až v poznámkách redakce pod ním. To včetně odkazů na většině neznámé střípky historie z doby Rakousko Uherska „Tábor smrti Talerhof aneb Utrpení Haliče“.

Je to třídílná studie o koncentráku z té doby u Štýrského Hradce (nyní Gratz). Tam R-U shromažďovala proruské občany Haliče (t.j. okolí Lvova). Ve Lvově naopak R-U podporovalo místní intelektuály, kteří se proti Rusku vymezovali a vymýšleli na základě nářečí ruštiny (spíš směsice ruštiny, polštiny a litevštiny) ukrajinský národ. Toho jejich „Palackého“. Ukrajinského básníka Ševčenka. Asi jako kdyby v té době začala na základě brněnského hantce (směsice němčiny a češtiny) podporovat intelektuály za účelem vytvoření Brněnského národa, který historicky nikdy neměl rád Prahu a Čechy vždy a pouze nenáviděl. Národa hrdých Brňáků, který měl historicky vždy silné a nanejvýš přátelský vazby s vídeňským císařským dvorem.

Článek naleznete zde:
https://www.kuryr.in/index.php/zajimavosti/rusi-su-agresori-lebo-ich-obrana-je-agresivna/

Čech
22. 4. 2021 23:05

idu, mluvíte tu o nějakých genomech germánské, slovanské a keltské, dvě podružnější švédská a románská. Zkuste kouknout na tyto odkazy

první díl: https://cz.sputniknews.com/20190124/dna-genealogie-cesi-slovane-slovaci-rody-anatolij-kljosov-9023565.html

druhý díl: https://cz.sputniknews.com/20190210/dna-genealogie-kljosov-vychodni-nemci-germani-slovane-9166035.html

třetí díl: https://cz.sputniknews.com/20190319/dna-genealogie-dil-3-uzemi-ceskoslovenska-je-nase-vlast-jiz-nejmene-13-000-let-9471462.html

čtvrtý díl: https://cz.sputniknews.com/20190601/dna-genealogie-dil-4-cesko-a-slovensko-velky-rozhovor-s-profesorem-anatolijem-kljosovem-o-nasich-10046789.html

Češi jsou se svou rovnováhou genomů R1b (genom častý západně od nás) a R1a (genom častý východně od nás) velice specifičtí. Ani Germáni ani Slované. Pokud něco, tak čistokrevná směsice obou genomů. Napůl Slované napůl Germáni. Tomu odpovídaly i oba jazyky po tisíciletí u nás používané. Proč se vzájemně vymezovat. Kdyby válku vyhrál Hitler mluvili by jsem německy ale stále byli Češi. Vyhrál Stalin jsme nadále Češi jen mluvíme tou slovanskou. Ne všechny německy mluvící byli vyhnáni. Je zde spoustu rodin, které to takto mají půl na půl. Dokonce i ti, kteří dříve mluvili jen německy. Stále jsme ale Češi. Ten hlavní genom R je dle všeho sice opravdu odněkud z dalekého východu. Ti pra pra para předci dorazili sem do střední Evropy někdy před 30 tisíci lety. Pak se dělili na kmeny dle území. Zmínil jste Bavoráky. Bavoráci jsou Bavoráci a tak to bylo tisíc let. Mluvili germánsky dle genomu prapůvodně lidé odněkud z dálného východu. I o nich chcete mluvit jako o Slovanech?

Dělit lidi podle řeči vymysleli najivní intelektuálové až někdy v 19. století. Byla to zásadní chyba. Tam začalo to nesmyslné vymezování. U nás na pravé Čechy a levé Čechy. Vinu nesou obě strany pangermanisti i panslovanisti. Vždyť i ten Havlíček údajně nakonec prohlásil „odjel jsem do Ruska jako Slovan, vrátil jsem se jako Čech“. Franc Josef se nenechal korunovat českým králem, protože na něj česky mluvící radikálové v Praze plivali. Ti německy mluvící mu českou korunu dát chtěli. To nenávistné plivání vyvolali právě pitomečci kteří uvěřili nesmyslným teoriím obrozenců. Pak to již pouze gradovalo. Stejně tak agresivně se nyní chová pražská kavárna. Záminky má zcela jiné. Stejně agresivně se chovají nyní Ukrajinští radikálové proti svým historicky nejméně dva tisíce let rusky mluvícím spoluobčanům.

Spíš se zaměřte, kdo ty ukrajinsky mluvící Ukrajince k té agresivitě popichuje. Traduje se zejména o Britech. takto to činili v minulosti po celém světě. My Britové budeme hrdinně proti nepříteli bojovat do posledního spojeneckého vojáka. Tak to předvedli všude, kam vkročili. Novodobé dějiny Indie můžou Vám být příkladem a ponaučením. Kdo zde u nás trvale popichuje určitou část občanů proti druhým. Nyní letí nenávistný projev proti Rusovi. Ten je naprosto OK. Nenávistný projev proti lidem černé pleti je kriminální čin. Kdo ten nesvár sem šíří a kdo je jeho zblblým vykonavatelem z přesvědčení. Myslete! Hledejte historické paralely a souvislosti. Zejména si vždy pokládejte otázku kdo z toho má prospěch a kdo naprosto nemá důvod aby tak činil. Jedni štvou část lidí proti Němcům, že jsme Slované. Druzí proti zlým Rusů, protože patříme na západ. Část to dělá z blbosti, protože mu někdo vymyl mozek. Někdo to dělá zcela záměrně. „Popichuj je navzájem popichuj, až se začnou prát nebudou mít čas, že je v klidu a nepozorovaně připravíme o veškerý majetek a jejich rodnou zem.“

Pokud se mají vlastenci nějak sjednotit, první co by měli udělat zejména ti „národovci“, přestat řešit zlé Němce, ale vzít je za sousedy se kterými je dobré mít dobré vztahy. To samé platí i o těch plivající nyní na Rusko. Ti se ale za vlastence nepovažují a asi nikdy nebudou naši kamarádi. Přestaňte již s tím slovanstvím a chraňme společně naši českou vlast.

idu
22. 4. 2021 17:58

Po genetické stránce jsme na tom asi tak, že existují 3 hlavní větve-germánská, slovanská a keltská, dvě podružnější -švédská a románská. Odráží se v tom více 30. letá válka a napoleonské války, než pravěk. Proto je potřeba si všímat toho, jak se vyvíjelo specifické kulturní, jazykové a duchovní prostředí.Slované, Keltové, Scandové, Germáni, to všechno jsou indoevropské národy, všechny přišly do naší oblasti od východu. Právě náš jazyk ukazuje toto indoevropské dědictví.Ukazují to ale i archeologické nálezy, například keltské.Lidé z jihu Čech mají více keltských genů, na druhou stranu, řada oblastí, třeba sever Čech, prošla částečnou výměnou tradičního obyvatelstva. Legenda o praotci Čechovi je mýtus.V dnešní době také vznikají mýty, často jako obrana proti jiným mýtům.Ale to, že hora Říp svým tvarem a umístěním byla chápána, jako mýtický střed české zemé, to mýtus není. Bylo tomu vždycky. Stačí se rozhlédnout po dešti a vidíte odsud i hory na hranicích české kotliny.Naši předci přišli z východu, je to dokázáno i geneticky, například podobností s geny Iránců a nejjednodušeji si to ověříte srovnáním sanskrtu a češtiny.To, že se toto tvrzení zrovna z ideologických důvodů nehodí, je v běhu času úplně jedno. Staré civilizace Východu, Indie, Čína, Persie, byly ve starověku kulturně i početně někde úplně jinde, než osídlení střední Evropy.To, že se něco tvrdilo za Hitlera a dnes se k tomu přibalují další hloupé teorie, je dáno spíše snahou o naprosté vymýcení národního povědomí, které západním elitám brání v ovládnutí obyvatelstva a jeho přeměnu na tupé a poslušné pracovníky a konzumenty.

Čech
22. 4. 2021 13:18

Pro idu:

Vcelku mě přesvědčil v článku uvedený odkaz na studie archeologa Beneše Archeolog Beneš: Legenda o praotci Čechovi je mýtus. Naši předci z Východu nepřišli Je zde zmíněna teorie elit. Nové genetické výzkumy vcelku zřetelně prokazují, že po této stránce jsme se my Češi ve své většině nepohnuli nejméně 4000 let. Náš genom se vyskytuje pouze u nás ve středu Evropy. Navíc o Bójích, keltských kmenech žijících okolo soutoku Labe a Vltavy se zmiňují již římské spisy z období okolo roku 0. Též o tom, že tyto kmeny byly integrovány do Markomanské říše. Národy nyní žijící v současnosti na severu a západě od naší země ten náš specifický genom nemají (Poláci a Němci). Ten náš genom ale nemají ani národy žijící od nás na východě a na jihu (Rusové, Jihoslované, Maďaři, Bulhaři, a další)

Dovedu si představit, že na naše území jako první dobyvatelé dostali ze severu Markomané. Opida, které bránili naše vskutku původní pra pra elity dobyli, ale prostý lid, tedy naše předky, na svých statcích ponechali. Kdo by na nové pány pracoval že. Určitě se původní prostý lid musel naučit něco málo z jejich germánštiny, možná na ni následně i většinově přešel. Název území Bohemia zůstal, ale i Sudety, původní keltské pohádky a podobně. Markomani k nám ale přivezli i část své kultury. Runové písmo a podobně. Po jejich boku jsme bojovali proti Římanům a úspěšně. Na rozdíl například od Galů.

S koncem pádu Římské říše se přes naše území přehnali Avaři a potom Hunové (odtud možná ty původem čínské pohádky). Tam a zpět. Ti asi pobili markomanskou šlechtu, ale prostý lid opět ponechali.

Následně mocenské vákuum našeho území zaplnily slovanské bojové skupiny z východu. Ty k nám přinesly slovanskou pohanskou kulturu (včetně těch jejich původních pohádek) a slovanskou řeč. Přemyslovci nám rozhodně nevládli nikterak špatně, ale stále jsme původem asi ti Keltové. Genetika hovoří jasně. Rozhodně jsme původními starousedlíky. Nyní si již neříkáme Böhmové, Bohemikus a podobně, ale Češi.

Toho bych se držel. My jsme Češi. Žádní Germáni ani žádní Slované. Jsme Češi, starousedlíci. Proč stále kvůli řeči, kterou se dorozumívají sousedé vlevo od nás nebo vpravo od nás, se stále musíme prohlašovat někdy za ty zleva tedy Germány – Němce, nebo za ty zprava Slovany – bratry Rusů?

Národem jsme starobylým Bójským později Bohemikus a Böhmským jindy zase zvaným přijatou slovanštinou národem Českým.

Řeč neurčuje národ. To je výmysl Pangermanismů a Panslovanistů 19. století. Výmysl, který nás nakonec vzájemně neskutečně rozeštval až nakonec tekla krev. Národ určuje území kde žije a kultura kterou vytvořil, částečně od sousedů eventuálně cizích vládnoucích elit převzal za svou.

Dorozumívací jazyk je jen prostředek komunikace, ano je součást kultury. Proč má čeština, jak jsem někde četl, naprosto největší slovní zásobu na světě? Protože my Češi historicky používáme řeč, která je kombinací naší původní asi Bójštiny, Germánštiny a Slovanštiny. Slovanština nyní dominuje. Na počátku 19 století dominovala Germánština. Němčina to rozhodně nebyla. Tu současnou jednotnou zavedl až Hitler. Takový brněnský hantec nebo valaština, to byly vskutku úspěšné kombinace všeho. V Praze se mluvilo do počátku 2. světové války Pražskou němčinou – a stále ještě Rakouštinou na zbytku území.

Považuji se za vlastence a Čecha. Nejsem ani Slovan ani Germám. Jsem Čech. Nesouhlasím se Sudeťáky, kteří se k nám derou jako ublížení Němci, nebo mi chtějí podsunout, že jsem Germán, který jen mluví česky. Nesouhlasím s národovci, kteří mi chtějí podsunout, že jsem Slovan, ne-li přímo Rus.

Byl bych rád žil v zemi, kde to takto vnímají všichni mí blízcí i vzdálení sousedé. Jedině to může naši rozhádanou společnost sjednotit. Být hrdý na svou zemi a na to, že zde naši přímí předci již žijí nejméně 4000 let. Nemám rád ty, kteří by se rádi klaněli Rusku, ale ani ty, kteří nás zase cpou někam na západ k Němcům ze severu, tedy Prusům Braniborům nebo dokonce Angloameričanům z poza moře. Pokud někde máme své příbuzné, tak v horním a dolním Rakousku, Bavorsku. Též ve Slezsku, na Slovensku, částečně v Sasku. Určitě ne u Moskvy nebo v USA.

idu
19. 4. 2021 18:18

Bójsko árijský původ vidíme už v názvu Bavorska. Boiové ária aneb Bavaria. Jméno Přemysla zase odkazuje k mystické Pramysli-pro Slovany byl zakladatel vládnoucí dynastie zároveň bájným duchovním vůdcem. Orání-rozvírání prostoru mezi nebem a peklem pro život člověka, to byl indoevropský duchovní symbol, který známe dosud z našich pohádek.Ta o princezně se zlatou hvězdou je keltská. Sirius byla posvátná hvězda Keltů. Ta o Popelce je zase ze staré Číny, kde dodnes zůstal kult dívčí krásy malých nohou. Slova, jako dva, traja, čatur, devata, bratr/bhratar/, Anička /agnes-ohýnek/, Děvín -devi-Bohyně, Śakti, Matka Univerza /svant/svant-zářící-srovnej Svantovít/a nakonec i onen jmenovaný autorem termín Bohemie /bhumi-země/ a spousta dalších termínů, všechno pochází se sanskrtu a ukazuje na indoevropské kořeny naší kultury, jejíž křesťansko židovská odnož je jen výhonkem v porovnání s proudem dějin. Národní romantismus vznikl v německých zemích dříve, než v českých a byl samozřejmě daleko silnější, souviselo to i s velikostí a postavením německých národů. Díky německému tlaku se rakouští monarchové později báli nechat korunovat za české krále, protože by tím potvrdili existenci českého národního útvaru na územním principu.Popírání indoevropských kořenů začalo v 10. století a velmi krutě se podepsalo na našich zemích. Trvá v podstatě dodnes. Dodnes jsou v představách lidí líčeni pohané a jejich svátky překryty nánosy křesťanského mýtu. Ať se jedná o Dušičky, Vánoce, Velikonoce, lidové zvyky typu vánočních stromků atd. Býči skála, slavné naleziště na Moravě, přeci jasné ukazuje, že na markomanských vládnoucích rodech nebylo nic původního. Germáni dobyli nejdříve sever Čech až k Závisti, pak se zmocnili i jihu a pak byli vytlačeni Slovany. Mluvíme o zhruba 1. stol.Sudetoněmecká ideologie též mluvila o původním markomanském vládnoucím rodu. Absurdita toho je patrná hned na první pohled. Sudety je keltské slovo, které znamenalo Pohoří kanců.

Pozorný čtenář
23. 3. 2021 8:21

S těmi Kelty to tam asi opravdu chybí. Ale mystifikaci ohledně národního obrození tam žádnou nevidím. Dovolím si citovat z článku https://www.kuryr.in/index.php/zajimavosti/rusi-su-agresori-lebo-ich-obrana-je-agresivna/:

Proč vznikl pangermanismus? Jako intelektuálně jednotící obrana malých a různorodých knížectví nalézajících se na území současného Německa proti Francouzům a Napoleonovi. Tam začali sbírat legendy a pohádky „velkoněmeckého“ národa bratři Grimmové, u nás podobně například Božena Němcová zase ty pohádky „slovanské“. Těch skutečných a jedině pravých Čechů. Jirásek psal o obrovském slovanském národě. Na druhé straně se hledalo Thorovo kladivo udatných bojovníků ze severu.

Problém obyvatel Čech, Moravy a Slezska ale byl ten, že v té době polovina mluvila německy a polovina česky. Poučme se z Ukrajiny. Ukrajinci mají svého Ševčenka a jak to dopadlo, když jeho myšlenky vzal do ruky za 2. světové války Bandera. Němci měli svého Wágnera a jak to dopadlo, když jeho myšlenky vzal do ruky Hitler. My svého Palackého a jak to dopadalo za první republiky, kdy se úředně potlačovali všichni ti, kteří mluvili německy.

Pokud chtějí současní Sudeťáci, prolamovat Benešovy dekrety jakožto Němci, kterým bylo ublíženo, to je přirozeně zcela nepřípustné. Na druhou stranu stále vířit, jak nás napadli ne fašisti – hitlerovci, ale naši odvěcí nepřátelé Němci, s demagogickými vysvětleními, že nás „nemohlo napadnout fašisticko protože takový stát neexistuje, tedy nás napadlo Německo“ je asi tak stejně hloupé, jako když nedávno prohlásil pan president Václav Klaus, že „vakcínu Sputnik V napadají ti, kteří stále bojují proti komunistům, Brežněvovi a Sovětskému svazu„.

Rusi sú agresori, lebo ich obrana je agresívna – Kurýr IN
21. 3. 2021 8:03

[…] Vždyť jsme všichni starousedlíci a kořeny zde máme velmi hluboké. Navraťme se k nim. Žijme …. […]

idu
19. 3. 2021 11:52

Pan Matouš zcela pominul například keltskou historii osídlení našich zemí, což je zásadní chyba. Dodnes vidíme stopy Keltů nejen v krajině, pohádkách i v našich genech.Dále nejspíše autor neví nic o indoevropském původu jak Keltů, Germánů, Slovanů a Scandů atd. Český jazyk obsahuje velké množství slov ze sanskrtu. Dále mystifikuje tvrzením, že české národní obrození a romantický nacionalismus bylo dříve, než romantický nacionalismus německý-opak je pravdou.Historická věda je panu Matoušovi vzdálena. I slovo věda, vědění souvisí s indoevropským slovem-védy. Bohužel pan Matouš toho zatím ví o historii dosti málo.

Přemýšlivý občan
16. 3. 2021 10:44

Valná část českých vlastenců se odvolává na naše slovanské kořeny. Jaký je však rozdíl mezi panslovanismem a pangermanismem? Čeští národovci by se opravdu měli nad tímto článkem hluboce zamyslet! Vše nasvědčuje tomu, že náš národní příběh vyprávějí tak trochu od poloviny. Ke kolika lidským neštěstím díky těmto falešným ideologiím došlo. Jako ponaučení by jim mohl být tento díl pořadu Dějepis inak „AKO sa dostal HITLER k MOCI? – YouTube

Pepa
15. 3. 2021 11:42

Je to v tom odkazovanem clanku archeologa Benese

Jarda
15. 3. 2021 9:07

Prosím zdroj – genetické studie. Děkuji.

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 6. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 7. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 8. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem
 14. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 15. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 16. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 17. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Jak nás zaplavuje „dobro“ ze Západu aneb idiotství šéfa ODS Fialy
 20. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

19
0
Článek můžete komentovat ZDEx